CƠ CẤU TỔ CHỨC
Danh sách gồm 46 hội viên
 • Cổ Thị Toán
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01692368044
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Bùi Thị Tốt
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01678875942
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Ngô Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982139944
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Thân Văn Lệ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01695914844
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Trần Thị Trọng Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01695027126
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Nông Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0975404536
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Lương Thị Lai
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911123883
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Lục Thị Kiểm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01667765675
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Đinh Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01656418295
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

 • Hoàng Thị Đổi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01672816447
  • Email:
   doi-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên văn thư

 • Hoàng Văn Công
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01239501009
  • Email:
   cong-ntby@laocai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế

 • Hoàng Thị Cánh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01689345168
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên nuôi dưỡng

STT Tên hội viên Chuyên ngành